Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo v Pavlovej si na základe § 11, ods. 4. písm. k) zákona SNR č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje tento Štatút obce Pavlova Ves

Štatút obce Pavlova Ves  

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia