Záverečné účty obce 

Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov. Súčasťou záverečného účtu je ďalej bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, údaje o hospodárení príspevkových organizácií obce.

 

 

Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2021

 

Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2020

 

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia