Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Pavlova Ves

Sídlo: 032 21  Pavlova Ves č. 26

IČO: 00315672

DIČ: 2020581629

Štatutárny zástupca: Rudolf Tomko, starosta obce

e-mail: oupavlovaves@stuffnet.sk

Telefón: 044/5596590

Fax: 044/5596590 

 

Smernica č. 1/2018 o postupe vo verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou


Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Rekonštrukcia miestneho rozhlasu"

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 06.07.2021

 


Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Oprava a náter strešnej krytiny na budove č. p. 74 bývalá MŠ"

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 06.07.2021


 

 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Projekt "Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves"

Predmet zákazky "Výkon stavebného dozoru"


Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Projekt "Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves"

Predmet zákazky "Externý mamnažment (projektový, finančný a technický)"

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia