OZNAMY 

Harmonogram vývozu separovaného odpadu na mesiac Január 2022

Plasty - 07. 01. 2022 a 21. 01. 2022  / piatok, piatok /

Sklo   - 19. 01. 2022  /štvrtok /

Papier- 20. 01. 2022  / piatok /

 

 

 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa

uskutoční dňa 15. decembra 2021 (streda) o 17.30 h.

čítaj ďalej ...

zverejnené dňa 01.12.2021


Dňom 25.11. 2021 začína platiť 90 - dňový núdzový stav a Lockdown do 9. 12. 2021 z tohto dôvodu sa rušia úradné hodiny na Obecnom úrade až do odvolania. Neodkladné náležitosti môžete vybaviť elektronickou poštou, alebo telefonicky na mobilný telefon starostu obce.

Za pochopenie v súčastnej dobe predom ďakujem.

starosta obce


Návrh

Rozpočet obce Pavlova Ves na rok 2022 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 27.11.2021


Harmonogram vývozu separovaného odpadu na mesic december 2021

14. 12. 2021 - PLASTY- utorok

16. 12. 2021 - PAPIER- štvrtok

29. 12. 2021 - SKLO - streda


Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2022 

bor na stiahnutie

zverejnené dňa 24.11.2021


 

 

Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2021 

bor na stiahnutie

zverejnené dňa 07.06.2021


 

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

V súlade s § 4 ods. 7 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Pavlova Ves predkladá informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020 je 40,60 %.

 


 

Návrh

Rozpočet obce Pavlova Ves na rok 2021 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 30.11.2020


Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2021 

bor na stiahnutie

zverejnené dňa 20.11.2020Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2020 

bor na stiahnutie

zverejnené dňa 03.06.2020


Príspevok obce Pavlova Ves k celkovej úspore emisíí skleníkových plynov za rok 2019.

súbor na stiahnutie

 


 

 

Návrh

Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2019

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 17.04.2020


 

 

   Koronavírus COVID - 19   Usmernenie

 

     

 


 

VOĽBY 2020

 

Výsledky parlamentných volieb 2020 v našej obci si môžete pozireť kliknutím na nasledujúci odkaz: VÝSLEDKY VOLIEB DO NRSR 2020

 


 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

V súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Pavlova Ves predkladá informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 je 61,61 %.


 

 

 

 

 

Návrh

Rozpočet na rok 2020 a na roky 2021 a 2022 

rozpočet 

rekapitulácia

zverejnené dňa 25.11.2019


Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2020 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 20.11.2019


 

Návrh

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Pavlova Ves

súbor na stiahnutie 

zverejnené dňa 14.10.2019 


 

Zámer predaja pozemku - zverejnenie 

Obec Pavlova Ves zverejňuje podľa § 9a ods. 2 a 5 zákonač. 138/1991 Zb. o majetku obcí ...

čítaj ďalej ...

zverejnené dňa 14.10.2019


 

 

Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2019 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 10.06.2019


Návrh

Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2018

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 10.06.2019


Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa

uskutoční dňa 23. mája 2019 (štvrtok) o 19.00 h.

čítaj ďalej ...

zverejnené dňa 20.05.2019


 

 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

 

Zverejnenie elektronickej adresy

Na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Pavlova Ves a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je určená elektronická adresa:

oupavlovaves@stuffnet.sk 

 

Vytvorenie volebného okrsku a volebnej miestnosti

Informácie pre voliča

Rozhodnutie


Voľby prezidenta Slovenskej republiky 

Kandidáti na prezidenta SR 2019

Delegovanie členov a náhradníkov do volebných komisií


Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Obec Pavlova Ves v zastúpení starostom obce Rudolfom Tomkom oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Pavlova Ves je 22,03 %.


Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa

uskutoční dňa 28. februára 2019 (štvrtok) o 18.00 h.

čítaj ďalej ...

zverejnené dňa 25.02.2019


Obecný úrad v spolupráci s DHZO a športovým klubom EDEN Pavlova Ves Vás pozývajú dňa 23. februára 2019 o 14 00 hod na fašiangový pochod v maskách po našej obci.Po skončení pochodu budú fašiangy pokračovať pri muzike v kulturnom dome. Týmto ešte raz srdečne pozývam všetkých občanov , deti a mládež na posledný fašiang.

 


Zverejnenie odmeny zástupcu starostu

Obec Pavlova Ves v zmysle zákona č. 5/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa § 25, ods. 7 plat alebo odmenu zástupcu starostu obce Pavlova Ves. Odmena zástupcu starostu sa určuje na sumu 150 eur mesačne.


 

 

Návrh 

VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pavlova Ves, doplnok VZN č. 2/2015

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 21.11.2018


Návrh

Rozpočet na rok 2019 a na roky 2020 a 2021 

rozpočet 

rekapitulácia

zverejnené dňa 21.11.2018


Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2019 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 21.11.2018


 

 

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

zo dňa 10.11.2018 v Pavlovej Vsi

 

Výsledky voľby starostu obce: 

  Meno a priezvisko  Politický subjekt Počet platných hlasov Počet platných hlasov v % Kandidát
1.  Rudolf Tomko SMER-SD 101 66,88% zvolený
2.  Jaroslav Rády NEKA 50 33,11%  

 

Výsledky voľby do obecného zastupiteľstva: 

  Meno a priezvisko Politický subjekt Počet platných hlasov Kandidát
 1.  Bartolomej Valo NEKA 105 zvolený
 2.  Juraj Kelušák Národná koalícia 86 zvolený
 3.  Drahomír Vallo Národná koalícia 83 zvolený
 4.  Jaroslav Rády NEKA 73 zvolený
 5.  Lenka Majerčáková Národná koalícia 61 zvolená
6. Miroslav Majerčák SMER-SD 54  
7. Ladislav Šplha SMER-SD 53  
8. Marek Majerčík SMER-SD 36  

 


 

Projekt obce:

Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves

súbor na stiahnutie

 

                             


                                                                                                                      

 

 

 

 

 

Dňa 1. septembra 2018 t.j. sobota o 14:00 hod sa na detskom ihrisku Húšťavka uskutoční detské športové popoludnie pre deti v rámci ukončenia letných prázdnin. Pre deti budú pripravené rôzne súťaže, po ktorých budú odmenené sladkosťami. Pre každé dieťa  a občana našej obce bude podané zdarma občerstvenie - domáca klobása  a čapovaná kofola. Po skončení detského programu a súťaží bude pre deti pokračovať voľná zábava. Večer bude pokračovať zábava pre dospolých, pripravený bude bufet s občerstvením. Týmto srdečne pozývam deti a občanov, aby si prišli spríjemniť posledný prázdninový víkend a dobre sa zabavili.

zverejnené dňa 24. 08. 2018


Náš kultúrny dom v súčasnej dobe prechádza veľkou rekonštrukciou - elektroinštalácie, kúrenia, vybudovaná bude nová kotolňa s komínom, zateplenie obvodového plášťa, povalových priestorov, oprava schodov, balkóna, s následným prestrešením a vybudovaním plošiny pre imobilných,výmena ešte pôvodných okien a dvier a  taktiež bude zrenovované sociálne zariadenie. Bude natretá fasáda kultúrneho domu a aj ďalšíe stavebné práce, ktoré od jeho postavenia z pätdesiatych rokov neboli realizované. Celková inestícia je v hodnote 400 000 €. Práce by mali byť podľa harmonogramu ukončené do 31.decembra 2018. Stránkové hodiny obecného úradu ostávajú aj počas rekonštrukcie KD  nezmenené./ Foto z rekonštrukcie KD nájdete na lište, O obci -fotogaleria/

zverejnené dňa 03. 08. 2018


Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2018 (piatok) o 19.00 h.

čítaj ďalej ...


Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2017

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 06.06.2018


Návrh

Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2018

súbor na stiahnutie 

zverejnené dňa 21.05.2018


V poslednom období sa šírí množstvo informácií, že v obci sa ide stavať spalovňa plastov-odborný názov je nie spalovňa ,ale -Zariadenie na likvidáciu plastového odpadu inovatívnou technológiou.

Chcel by som týmto upokojiť všetkých, ktorí majú obavy, že v obci Pavlova Ves má byť-zariadenie na likvidáciu plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou. Bolo to zverejnené dňa 21.3.2018 na informačnom portály MŽP SR , avšak momentálne v našej obci sa nič stavať nejde. Včera som tiež prehodnotil celú záležitosť priamo s pánom Štefanom Matulánim. Preto všetky ďalšie informácie a správy o výstavbe spaľovne sú nepodstatné.
Rudolf Tomko - starosta obce

zvrejnené dňa 10.4.2018


Dňa 31.marca 2018 t.j. v sobotu o 9. 00 hod v sále KD sa uskutoční Veľkonočný stolnotenisový turnaj obce Pavlova Ves. O občerstvenie pre súťažiacich bude postarané. Ešte raz srdečne pozývam občanov a mládež ,ktorí si chcú cez Veľkú noc zašportovať.


Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 29. marca 2018 (štvrtok) o 19.00 h.

čítaj ďalej ...


 

Plánované OZ,  ktoré sa malo konať 27. februára 2018 sa prekladá na marec 2018 presný termín bude v dostatočne oznámený


 

Obec Pavlova Ves pripravuje Posledný fašiang na deň 10. februára 2018  (sobota). Predpokladaný fašiangový pochod v maskách začne od KD o 14.00 hod.

 

Podrobnosti  o fašiangoch 2017 budú dané na stránku v najkratšom čase.

 


Dňa 14.januára 2018  t.j. nedeľa o 15 hod  odohrajú v našej obci v Kultúrnom dome ,Bobroveckí ochotníci  divadelné predstavenie hry Božena Slančíková,Timrava    Páva -

vstupné - 2€ dospelí

              - 1€ deti

v cene vstupného je malé občerstvenie.

 


 

Dňa 16.decembra 2017 o 16 00 hod v zasadačke OU bude vianočné posedenie seniorov s poslancami a zamestnancami úradu pri vianočnej kapustnici

Týmto Vás srdečne pozývame a tešíme sa na hojnú účasť.

 


Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa uskutoční dňa 08. decembra 2017 (piatok) o 17.00 h.

čítaj ďalej ...

 


Návrh

Rozpočet na rok 2018 a na roky 2019 a 2020 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 20.11.2017

 


 


foto

V obci v mesiaci september 2017 bola zrealizovaná výmena autobusovej zastávky, na zastávku poskytol ŹSK  dotáciu 1450€ zbytok bol dofinancovaný z vlastných fin. zdrojov obce / 800 € /.


 

 

 

Návrh 

VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Pavlova Ves

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 13.09.2017


 

Dňa 19. augusta 2017, t. j. v sobotu sa uskutoční kultúrno - športové podujatie spojené s hasičskou súťažou o pohár starostu obce na miestnom detskom ihrisku Húšťavka.

Začiatok športového odpoludnia je so začiatkom o 13.30 hod. detskými športovými súťažiami.

Po ukončení detských súťaží  o 15.30 hod. začína hasičská súťaž.

Po ukončení hasičskej súťaže bude pokračovať voľná zábava.

 


 

 

Dňa 14.6.2017 o18.00 hod. bude v zasadačke OU verejné prerokovanie

Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu v obci Pavlova Ves

týmto pozývam občanov na prerokovanie.

 


Zverejnenie oznámenia 10.6.2017

Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v obci Pavlova Ves - Všeobecné zrozumiteľné záverečné zhrnutie

 

čítaj ďalej ... 

zverejnené dňa 29.05.2017

 


 

Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2016

 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 10.05.2017


Zverejnenie oznámenia o zámere - Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v obci Pavlova Ves

 

čítaj ďalej ... 

zverejnené dňa 10.04.2017 

 

Návrh

Rozpočet na rok 2017 a na roky 2018 a 2019 

 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 09.11.2016


 

 

 

Návrh 

VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce Pavlova Ves

 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 12.09.2016

 


 

 

Návrh 

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom

 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 22.06.2016

 


 

 

 

Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2015

 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 11.05.2016


 

 

                                                                                                   

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia