Oznamy
 

 

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Dňa 14.3.2023 medzi 7:40 a 14:00 bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovacích prác SSE, a.s. na zariadeniach. Zoznam odberných miest TU.

Dňa 16.3.2023 medzi 7:45 a 14:30 bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovacích prác SSE, a.s. na zariadeniach. Zoznam odberných miest TU.


 

Kultúrny program pri príležitosti MDŽ
Už túto nedeľu 12.3.2023 o 16:00 sme si pre Vás pripravili program prostredníctvom Folklórnej skupiny Smrečany, doprevádzaná Ľudovou hudbou Hrnčiarovci s primášom Matúšom Záborským v kultúrnom dome v spojitosti s Medzinárodným dňom žien. Veríme, že sa opäť stretneme všetci Pavlovčania, Beharovčania, Bobrovčekári ale aj ostatní návštevníci zo širokého okolia Liptova. Plagát k programu TU.


 

Harmonogram separovaného zberu na mesiac marec 2023

Papier                        pondelok           6.3.2023     

Sklo                            piatok                9.3.2023   

Plasty a kov              pondelok           20.3.2023* 

*Zamestnanci realizujúci vývoz separovaných zložiek začínajú pracovnú dobu od 6.00 hod. Prosíme občanov, aby si vyložili nádoby večer alebo zavčasu ráno.


Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci

V súlade s § 4 ods. 7 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto Obec Pavlova Ves predkladá informáíciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022 je 63,39 %.  

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

 


Karneval

Túto nedeľu 19.02.2023 o 16:00 sa uskutoční v KD Karneval pre naše deti.
!!!Pozor!!! ako sa na správny karneval patrí, každé dieťa očakávame v ručne vyrobenej maske a za odmenu dostane kupón na domácu šišku a čajík.
Súčasťou karnevalu bude bufet, kde si môžete zaobstarať občerstvenie, čapovanú kofolu a rodičia zakúpiť domácu šišku a iné lakocinky.
Môžete sa tešiť na MEGA súťaže s moderátorkou a tanečnú zábavu s DJ Dajom.
Povolené je aj vlastné občerstvenie, tak aby nik nebol hladný ani smädný.
Karnevalový plagát si môžete pozrieť tu: plagát


Vrecový zber papiera

Dňa 10.2.2023 prebehne v našej obci vývoz papiera zo spoločných 1100l nádob naposledy. Od 1.1.2023 zákon stanovuje nulovú donáškovú vzdialenosť pre plasty, kovy, VKM a papier a preto nasledovný mesiac bude už vývoz od domu. Obecný úrad bude rozdávať vrecia na zber papiera cez úradné hodiny. Vývoz papiera bude prebiehať v mesačných intervaloch, ktoré budú vopred štandardne zverejnené.


 

Pozvánka 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi dňa 13.02.2023

zverejnené dňa 07.02.2023

 


 

Informácia o mimoriadnom odpočte:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš oznamuje svojim odberateľom a producentom, že od 2.2.2023 budú vykonané mimoriadne odpočty vodomerov 


 

 

VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

zverejnené dňa 13.12.2022


 

Pozývame Vás na zasadndnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi dňa 12.12.2022

zverejnené dňa 06.12.2022


Informácia o zmene ceny za dodávku pitnej vody 

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. Liptovský Mikuláš oznamuje od 01.01.2023 zmenu ceny za dodávku pitnej vody ...


Pozvánka
Srdečne pozvývame všetky deti obce na stretnutie s Mikulášom v utorok 6.12.2022 16:30 pred kultúrnym domom, kde spoločne rozosvietime Vianočný stromček. Každé dieťa do 15 rokov dostane Mikulášsky Balíček.


Pozvánka 

Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi ...


Návrh

VZN č. 2/2022 o určení miestneho poplatku za rozvoj

zverejnené dňa 23.11.2022


Návrh

Rozpočet obce na rok 2023 a výhľadové roky 2024 a 2025

 zverejnené dňa 21.11.2022


Návrh 

VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 zverejnené dňa 21.11.2022


Návrh 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023

zverejnené dňa 21.11.2022


 

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Pavlova Ves 

 


 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2022 

bor na stiahnutie

zverejnené dňa 06.06.2022


 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

V súlade s § 4 ods. 7 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Pavlova Ves predkladá informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2021 je 60,45 %.


 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2022 

bor na stiahnutie

zverejnené dňa 24.11.2021


Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2021 

bor na stiahnutie

zverejnené dňa 07.06.2021


Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

V súlade s § 4 ods. 7 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Pavlova Ves predkladá informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020 je 40,60 %.

 


Návrh

Rozpočet obce Pavlova Ves na rok 2021 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 30.11.2020


Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2021 

bor na stiahnutie

zverejnené dňa 20.11.2020


Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2020 

bor na stiahnutie

zverejnené dňa 03.06.2020


Príspevok obce Pavlova Ves k celkovej úspore emisíí skleníkových plynov za rok 2019.

súbor na stiahnutie

 


Návrh

Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2019

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 17.04.2020


 

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

V súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Pavlova Ves predkladá informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 je 61,61 %.


 

Návrh

Rozpočet na rok 2020 a na roky 2021 a 2022 

rozpočet 

rekapitulácia

zverejnené dňa 25.11.2019


Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2020 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 20.11.2019


 

 

Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2019 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 10.06.2019


Návrh

Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2018

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 10.06.2019


 

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Obec Pavlova Ves v zastúpení starostom obce Rudolfom Tomkom oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Pavlova Ves je 22,03 %.


 

 

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu

Obec Pavlova Ves v zmysle zákona č. 5/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa § 25, ods. 7 plat alebo odmenu zástupcu starostu obce Pavlova Ves. Odmena zástupcu starostu sa určuje na sumu 150 eur mesačne.


 

Návrh 

VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pavlova Ves, doplnok VZN č. 2/2015

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 21.11.2018


Návrh

Rozpočet na rok 2019 a na roky 2020 a 2021 

rozpočet 

rekapitulácia

zverejnené dňa 21.11.2018


Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2019 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 21.11.2018 

Projekt obce:

Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves

súbor na stiahnutie

 

                             


 

Náš kultúrny dom v súčasnej dobe prechádza veľkou rekonštrukciou - elektroinštalácie, kúrenia, vybudovaná bude nová kotolňa s komínom, zateplenie obvodového plášťa, povalových priestorov, oprava schodov, balkóna, s následným prestrešením a vybudovaním plošiny pre imobilných,výmena ešte pôvodných okien a dvier a  taktiež bude zrenovované sociálne zariadenie. Bude natretá fasáda kultúrneho domu a aj ďalšíe stavebné práce, ktoré od jeho postavenia z pätdesiatych rokov neboli realizované. Celková inestícia je v hodnote 400 000 €. Práce by mali byť podľa harmonogramu ukončené do 31.decembra 2018. Stránkové hodiny obecného úradu ostávajú aj počas rekonštrukcie KD  nezmenené./ Foto z rekonštrukcie KD nájdete na lište, O obci -fotogaleria/

zverejnené dňa 03. 08. 2018


 

Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2017

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 06.06.2018


Návrh

Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2018

súbor na stiahnutie 

zverejnené dňa 21.05.2018 

foto

V obci v mesiaci september 2017 bola zrealizovaná výmena autobusovej zastávky, na zastávku poskytol ŹSK  dotáciu 1450€ zbytok bol dofinancovaný z vlastných fin. zdrojov obce / 800 € /.


 

Návrh 

VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Pavlova Ves

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 13.09.2017


 

 

                                                                                                  

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia