Oznamy 

 

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce - predaj pozemku parc č. C KN 242/3

zverejnené dňa 01.08.2022


Harmonogram separovaného zberu na mesiac august 2022

Plasty a kov          pondelok    15.08.2022* 

                               utorok         30.08.2022*

Papier                    piatok         05.08.2022

                               štvrtok        18.08.2022

Sklo                       utorok         16.08.2022

 

*Zamestnanci realizujúci vývoz separovaných zložiek začínajú pracovnú dobu od 6.00 hod. Prosíme občanov, aby si vyložili nádoby večer alebo zavčasu ráno.


Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávych krajov 2022

 

Oznámenie o volebných obvodoch, o počte poslancov, aký sa v nich má voliť, o sídle Volebnej komisie ŽSK, a o sídlach obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja 

zverejnené dňa 10.08.2022

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy a volieb do orgánov samosprávnych krajov 

zverejnené dňa 08.08.2022

Zverejnenie kontaktov na zapisovateľku miestnej  volebnej komisie

zverejnené dňa 20.07.2022

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov

zverejnené dňa 06.07.2022

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený (OSO)

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený (VÚC)

zverejnené dňa 14.06.2022


 

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi

zverejnené dňa 20.07.2022


 

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce - predaj pozemku parc. č. C KN 222/11

zverejnené dňa 06.07.2022


 

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce - predaj pozemku parc. č. C KN 222/12

zverejnené dňa 06.07.2022


 

 

Návrh

Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2021

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 08.06.2022

 


 

Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2022 

bor na stiahnutie

zverejnené dňa 06.06.2022


 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

V súlade s § 4 ods. 7 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Pavlova Ves predkladá informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2021 je 60,45 %.


 

Návrh

Rozpočet obce Pavlova Ves na rok 2022 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 27.11.2021


Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2022 

bor na stiahnutie

zverejnené dňa 24.11.2021


Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2021 

bor na stiahnutie

zverejnené dňa 07.06.2021


Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

V súlade s § 4 ods. 7 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Pavlova Ves predkladá informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020 je 40,60 %.

 


Návrh

Rozpočet obce Pavlova Ves na rok 2021 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 30.11.2020


Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2021 

bor na stiahnutie

zverejnené dňa 20.11.2020


Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2020 

bor na stiahnutie

zverejnené dňa 03.06.2020


Príspevok obce Pavlova Ves k celkovej úspore emisíí skleníkových plynov za rok 2019.

súbor na stiahnutie

 


Návrh

Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2019

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 17.04.2020


 

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

V súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Pavlova Ves predkladá informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 je 61,61 %.


 

Návrh

Rozpočet na rok 2020 a na roky 2021 a 2022 

rozpočet 

rekapitulácia

zverejnené dňa 25.11.2019


Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2020 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 20.11.2019


 

Návrh

VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Pavlova Ves

súbor na stiahnutie 

zverejnené dňa 14.10.2019 


 

Zámer predaja pozemku - zverejnenie 

Obec Pavlova Ves zverejňuje podľa § 9a ods. 2 a 5 zákonač. 138/1991 Zb. o majetku obcí ...

čítaj ďalej ...

zverejnené dňa 14.10.2019


 

Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2019 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 10.06.2019


Návrh

Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2018

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 10.06.2019


Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa

uskutoční dňa 23. mája 2019 (štvrtok) o 19.00 h.

čítaj ďalej ...

zverejnené dňa 20.05.2019


 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 

Kandidáti na prezidenta SR 2019

Delegovanie členov a náhradníkov do volebných komisií


Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Obec Pavlova Ves v zastúpení starostom obce Rudolfom Tomkom oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Pavlova Ves je 22,03 %.


Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pavlovej Vsi, ktoré sa

uskutoční dňa 28. februára 2019 (štvrtok) o 18.00 h.

čítaj ďalej ...

zverejnené dňa 25.02.2019


Obecný úrad v spolupráci s DHZO a športovým klubom EDEN Pavlova Ves Vás pozývajú dňa 23. februára 2019 o 14 00 hod na fašiangový pochod v maskách po našej obci.Po skončení pochodu budú fašiangy pokračovať pri muzike v kulturnom dome. Týmto ešte raz srdečne pozývam všetkých občanov , deti a mládež na posledný fašiang.

 


Zverejnenie odmeny zástupcu starostu

Obec Pavlova Ves v zmysle zákona č. 5/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa § 25, ods. 7 plat alebo odmenu zástupcu starostu obce Pavlova Ves. Odmena zástupcu starostu sa určuje na sumu 150 eur mesačne.


 

Návrh 

VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pavlova Ves, doplnok VZN č. 2/2015

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 21.11.2018


Návrh

Rozpočet na rok 2019 a na roky 2020 a 2021 

rozpočet 

rekapitulácia

zverejnené dňa 21.11.2018


Návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na I. polrok 2019 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 21.11.2018


 

 

Projekt obce:

Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves

súbor na stiahnutie

 

                             


 

Náš kultúrny dom v súčasnej dobe prechádza veľkou rekonštrukciou - elektroinštalácie, kúrenia, vybudovaná bude nová kotolňa s komínom, zateplenie obvodového plášťa, povalových priestorov, oprava schodov, balkóna, s následným prestrešením a vybudovaním plošiny pre imobilných,výmena ešte pôvodných okien a dvier a  taktiež bude zrenovované sociálne zariadenie. Bude natretá fasáda kultúrneho domu a aj ďalšíe stavebné práce, ktoré od jeho postavenia z pätdesiatych rokov neboli realizované. Celková inestícia je v hodnote 400 000 €. Práce by mali byť podľa harmonogramu ukončené do 31.decembra 2018. Stránkové hodiny obecného úradu ostávajú aj počas rekonštrukcie KD  nezmenené./ Foto z rekonštrukcie KD nájdete na lište, O obci -fotogaleria/

zverejnené dňa 03. 08. 2018


 

Záverečný účet obce Pavlova Ves za rok 2017

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 06.06.2018


Návrh

Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Pavlova Ves na II. polrok 2018

súbor na stiahnutie 

zverejnené dňa 21.05.2018 

 

foto

V obci v mesiaci september 2017 bola zrealizovaná výmena autobusovej zastávky, na zastávku poskytol ŹSK  dotáciu 1450€ zbytok bol dofinancovaný z vlastných fin. zdrojov obce / 800 € /.


 

Návrh 

VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Pavlova Ves

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 13.09.2017


 

Dňa 19. augusta 2017, t. j. v sobotu sa uskutoční kultúrno - športové podujatie spojené s hasičskou súťažou o pohár starostu obce na miestnom detskom ihrisku Húšťavka.

Začiatok športového odpoludnia je so začiatkom o 13.30 hod. detskými športovými súťažiami.

Po ukončení detských súťaží  o 15.30 hod. začína hasičská súťaž.

Po ukončení hasičskej súťaže bude pokračovať voľná zábava.

 


 

 

Návrh 

VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce Pavlova Ves

 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 12.09.2016

 


 

Návrh 

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom

 

súbor na stiahnutie

zverejnené dňa 22.06.2016

  

                                                                                                  

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia